Regulamin strony

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Market Polisa Sp. z o.o. dla Użytkowników korzystających z serwisu internetowego www.marketpolisa.pl

 

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Market Polisa Sp. z o.o.
2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu internetowego www.marketpolisa.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
3. Każdy Użytkownik serwisu www.marketpolisa.pl, który zamierza skorzystać z usług oferowanych w serwisie, zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz zaakceptowania niniejszego Regulaminu, jak również do przestrzegania jego postanowień.
4. Uprawnionymi do skorzystania z oferty zamieszczonej w serwisie internetowym są jedynie Użytkownicy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownik chcący przystąpić do ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu www.marketpolisa.pl oświadcza, że:
a) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
b) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
5. Usługi oferowane za pośrednictwem serwisu www.marketpolisa.pl świadczone są przez spółkę Market Polisa Sp. z o.o., zwaną dalej „Market Polisa” lub „Usługodawcą”, będącą agentem ubezpieczeniowym uprawnionym do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz ubezpieczycieli.
6. Właścicielem praw do domeny internetowej www.marketpolisa.pl oraz Administratorem serwisu internetowego www.marketpolisa.pl jest Market Polisa Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Wielkie Garbary 7A, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000251474, o kapitale zakładowym 50 000 zł, posiadająca NIP: 9562172923, Regon 340163693.
7. Market Polisa świadczy usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji internetowej dostępnej w serwisie www.marketpolisa.pl
8. Rozpoczęcie korzystania z usług za pośrednictwem serwisu www.marketpolisa.pl przez Użytkownika jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Administratorem serwisu internetowego bez konieczności sporządzania odrębnej umowy na piśmie. Integralną część umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu. Umowa ta rozwiązuje się automatycznie wraz z chwilą opuszczenia przez Użytkownika serwisu internetowego.
9. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie, a sądami właściwymi – sądy powszechne w Polsce.

§ 2. Definicje


Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
1. Serwis internetowy – serwis www.marketpolisa.pl będący platformą transakcyjną służącą do prezentacji i zakupu usług ubezpieczeniowych w zakresie: ubezpieczenia komunikacyjnego, ubezpieczenia mieszkania lub domu, ubezpieczenia podróżnego, ubezpieczenia kosztów leczenia ubezpieczenia zdrowotnego oraz innych ubezpieczeń osobowych i majątkowych.
2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.marketpolisa.pl
3. Cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.
4. Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu marketpolisa.pl zarówno w celu zaczerpnięcia informacji na temat oferowanych za pośrednictwem serwisu produktów, jak i w celu zawarcia umowy ubezpieczenia; korzystanie przez Użytkownika z usług oferowanych przez serwis marketpolisa.pl oznacza akceptację Regulaminu.
5. Ubezpieczony – osoba fizyczna podlegająca ochronie ubezpieczeniowej w związku z zawartą umową ubezpieczenia oraz opłaceniem składki ubezpieczeniowej.
6. Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń, który udziela ochrony ubezpieczeniowej przy wybranym rodzaju ubezpieczenia i ryzyku, na podstawie zawartej przez Użytkownika umowy ubezpieczenia.
7. Umowa ubezpieczenia – umowa, na podstawie której Ubezpieczyciel zobowiązuje się w zakresie swego przedsiębiorstwa spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie zdarzenia, a Ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
8. Kwotacja (kalkulacja) – wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej na podstawie danych podanych przez Użytkownika.
9. Ogólne warunki ubezpieczenia („OWU”) – postanowienia wydane przez Ubezpieczyciela, stanowiące integralną treść umowy ubezpieczenia, regulujące zawieranie i wykonywanie poszczególnych umów ubezpieczenia, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia, a także sposób wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela.
10. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie usług, o których mowa w §3 Regulaminu, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t. ze zm.).
11. Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia – aplikacja internetowa udostępniona dla Użytkowników serwisu internetowego, umożliwiająca Użytkownikowi przystąpienie do ubezpieczenia i zapłatę składki ubezpieczeniowej. Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia ma formę elektroniczną.
12. Certyfikat potwierdzający rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej – dokument przesyłany Ubezpieczonemu po zawarciu umowy ubezpieczenia oraz opłaceniu składki ubezpieczeniowej, w którym Ubezpieczyciel potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia oraz szczegółowe dane: strony umowy, przedmiot umowy i zakres ubezpieczenia, okres ochrony ubezpieczeniowej.
13. Administrator serwisu internetowego – Market Polisa Sp. z o.o.

§ 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną


1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Market Polisa świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika usługi polegające na:
a) udostępnianiu informacji o oferowanych ubezpieczeniach,
b) udostępnianiu treści Regulaminu oraz OWU w formie, która umożliwia ich pobranie, utrwalenie i wydrukowanie,
c) umożliwiania złożenia wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia,
d) umożliwiania opłacenia składki ubezpieczeniowej z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia,
e) udzielaniu niezbędnych informacji na każdym etapie procesu zawierania umowy ubezpieczenia,
f) zawieraniu z Użytkownikiem w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela umów ubezpieczenia.
2. Świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego jest nieodpłatne.
3. Administrator serwisu internetowego nie pobiera żadnych dodatkowych opłat oprócz składki ubezpieczeniowej należnej z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia.
4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego.

§ 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu internetowego.


1. Korzystanie z serwisu www.marketpolisa.pl dostępne jest dla dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz pliki Cookies.
2. Wszystkie dane związane z Użytkownikiem i przekazywane przez Użytkownika są przesyłane w Internecie z wykorzystaniem szyfrowanego protokołu SSL, który uniemożliwia podejrzenie przesyłanych informacji przez osoby trzecie.
3. Korzystając z usługi elektronicznych należy:
a) przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu,
b) używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną odbywa się z wykorzystaniem protokołu https.
5. Świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem infolinii odbywa się przy użyciu telefonu.

§ 5. Czynności techniczne związane z procedurą zawarcia umowy ubezpieczenia.


1. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia Użytkownik wybiera odpowiednią zakładkę na stronie i przechodzi do wypełnienia Wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia lub wyliczenia kalkulacji składki. Użytkownik deklaruje przedmiot i zakres ubezpieczenia oraz wprowadza inne niezbędne dane wymagane przez Ubezpieczyciela. Prawdziwość wskazanych przez Wnioskującego danych będzie weryfikowana zarówno przez Market Polisa, jak również przez Ubezpieczyciela.
2. Podczas wypełniania Wniosku/Deklaracji istnieje możliwość skorzystania z pomocy kontekstowej, zawierającej wyjaśnienie lub podpowiedź jak wypełnić dane pole, która uruchamia się po kliknięciu na znak zapytania lub kliknięcie w odpowiednie pole.
3. Po wypełnieniu przez Użytkownika Wniosku i zapisaniu jego treści, jest elektronicznie zapisywany w systemie transakcyjnym Market Polisa.
4. Zapisanie treści wypełnionego Wniosku jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się, zrozumiał oraz akceptuje postanowienia OWU, stanowiące integralną część zawieranej przez Użytkownika umowy ubezpieczenia.
5. W zależności od rodzaju ubezpieczenia wybranego przez Użytkownika, Market Polisa:
po wypełnieniu przez Użytkownika Wniosku i akceptacji danych podanych w formularzu, następuje wygenerowanie Polisy lub kalkulacji składki. Market Polisa zatwierdza zawarcie ubezpieczenia poprzez przesłanie drogą mailową certyfikatu lub polisy, po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań tj. opłaceniu składki ubezpieczeniowej i dostarczeniu innych wymaganych dokumentów w celu dokończenia procesu zakupu ubezpieczenia.
6. Użytkownik dokonuje płatności składki na numer rachunku bankowego wskazany przez Ubezpieczyciela. W przypadku niektórych ubezpieczeń serwis marketpolisa.pl przewiduje również możliwość opłacenia składki za pośrednictwem serwisu transakcyjnego przelewy24.pl
7. Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczenia (zwanych dalej OWU), stanowiących integralną część zawieranej umowy, zamieszczonych w serwisie www.marketpolisa.pl
8. W przypadku innych ubezpieczeń niż wskazane w ust. 5, Użytkownik jest zobowiązany do spełnienia wymogów formalnych określonych w OWU danego rodzaju ubezpieczenia. O wymogach tych zostanie powiadomiony przez Market Polisa wraz z informacją dot. ubezpieczenia.
9. Użytkownik nie ma prawa do zmiany warunków zawartej umowy ubezpieczenia poprzez serwis internetowy. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w umowie ubezpieczenia dozwolone jest wyłącznie na warunkach określonych w OWU i obowiązujących przepisach prawa.

§ 6. Konsultacja telefoniczna


1. Na każdym etapie procesu przystępowania do ubezpieczenia Użytkownik ma możliwość kontaktowania się ze specjalistami serwisu www.marketpolisa.pl w formie telefonicznej za pośrednictwem infolinii dostępnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z serwisu www.marketpolisa.pl i wypełnienia Wniosku, a następnie zapisania danych we Wniosku bez zawarcia umowy ubezpieczenia, Administrator serwisu może również wykorzystać dane w celu skontaktowania się przez Konsultanta serwisu z Użytkownikiem.

§ 7. Prawo odstąpienia oraz rezygnacji z zawartej umowy ubezpieczenia

Ubezpieczonemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy ubezpieczenia bądź rezygnacji z umowy ubezpieczenia na zasadach przewidzianych w OWU, stanowiących integralną część umowy ubezpieczenia.

§ 8. Reklamacje


1. Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego:
a) telefonicznie, za pośrednictwem infolinii 801 011 669,
b) w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : akaniewska@dualpolska.com
2. Zgłaszając reklamacje należy podać następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres) wraz z opisem problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają powyższych danych nie podlegają rozpatrzeniu.
3. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Administratora serwisu internetowego reklamacja nie może być rozpatrzona w ciągu 30 dni, Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie powiadomiony o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
4. W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji (przekazanych danych osobowych) lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
5. Reklamacje w sprawach dotyczących umów ubezpieczenia są rozpatrywane w trybie określonym w OWU danego rodzaju ubezpieczenia.

§ 9. Dane osobowe


1. W ramach Wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia lub kalkulacji składki Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Administratora danych osobowych, w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia.
2. Market Polisa informuje, że Administratorem danych osobowych jest:
a) w odniesieniu do usług świadczonych w serwisie www.marketpolisa.pl z zakresu ubezpieczenia komunikacyjnego, mieszkania lub domu – InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.
b) w odniesieniu do usług świadczonych w serwisie www.marketpolisa.pl z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego – TU Zdrowie S.A.
c) w odniesieniu do usług świadczonych w serwisie www.marketpolisa.pl z zakresu ubezpieczenia kosztów leczenie i podróży za granicą - STU Ergo Hestia SA.
d) w odniesieniu do usług świadczonych w serwisie www.marketpolisa.pl z zakresu ubezpieczenia NETPLAN ASSISTANCE – Netplan Polska Sp. z o.o.
3. Administrator serwisu internetowego przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), na podstawie zawartej z Ubezpieczycielem umowy powierzenia przetwarzania danych. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie obowiązującego prawa i w niezbędnym zakresie służącym realizacji celów serwisu www.marketpolisa.pl
3. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo ich poprawiania poprzez kontakt z Administratorem serwisu internetowego.
4. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Administrator serwisu internetowego, za zgodą Użytkownika, może przetwarzać dane niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Market Polisa.
5. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub przekazania jego danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych.
6. Administrator serwisu oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie i zabezpieczenie danych osobowych, a jego system informatyczny odpowiada wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 r. Nr 100 poz. 1024).

§ 10. Postanowienia końcowe


1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych, niekompletnych, niedokładnych, wprowadzających w błąd, jak również treści bezprawnych. Administrator serwisu nie odpowiada za skutki podania nieprawdziwych, niekompletnych, niedokładnych i wprowadzających w błąd danych, jak również za skutki niewłaściwego wypełnienia deklaracji oraz formularzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie danych o charakterze bezprawnym.
2. Administrator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem.
3. Administrator serwisu internetowego nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu z przyczyn niezależnych od Administratora.
4. W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Administrator serwisu internetowego powiadomi Użytkownika o wykryciu niedozwolonych działań z jednoczesnym żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.
5. Administrator serwisu internetowego zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
6. Zmiany w Regulaminie będą udostępniane Użytkownikowi poprzez ich zamieszczenie w serwisie internetowym www.marketpolisa.pl Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu w serwisie.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2015r.