O firmie

Market Polisa Sp. z o.o.

jest multiagencją ubezpieczeniową działającą na rynku od 2006 roku (wcześniej Dual Polska Sp. z o.o.). Specjalizujemy się w obsłudze programów ubezpieczeniowych oraz doradztwie ubezpieczeniowym dla Klientów indywidualnych, a także korporacyjnych. Dzięki współpracy z wiodącymi w kraju Zakładami Ubezpieczeń nasi doradcy są w stanie zaprezentować ofertę, która będzie najlepiej dopasowana do Twoich potrzeb.

Nieustanny rozwój i pogłębianie wiedzy na temat ubezpieczeń, a także potrzeb naszych Klientów pozwala nam realizować podstawowy cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Tobie i Twoim najbliższym. Z myślą o Tobie i Twojej Rodzinie:

  • Realizujemy obsługę ubezpieczeń
  • Udzielamy pełnej, kompleksowej informacji na temat ubezpieczenia
  • Umożliwiamy dostęp do najlepszych specjalistów z zakresu ubezpieczeń poprzez naszą infolinię
  • Pomagamy w sytuacjach związanych z wypłatą świadczeń od zakładu ubezpieczeń
  • Posiadamy wieloletnie doświadczenie w doradztwie ubezpieczeniowym
  • Informujemy na bieżąco o nowych produktach pojawiających się na rynku

 

Market Polisa Sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000251474 kapitał zakładowy: 50 000 zł,
NIP: 956-217-29-23.

Adres siedziby:
ul. Wielkie Garbary 7A
87-100 Toruń
tel.: +48 56 686-84-08
fax: + 48 56 471-10-20

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego: 11165311/A

 

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Informację o wpisie do rejestru można uzyskać na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji i z tego rejestru (Dz.U. 2006 nr 178 poz. 1316), to jest poprzez:

1) skierowanie do Komisji Nadzoru Finansowego ustnego lub pisemnego (w tym w formie elektronicznej lub telefonicznie) wniosku o udzielenie informacji z rejestru

2) uzyskanie dostępu do informacji na wydzielonym stanowisku komputerowym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (Placu Powstańców Warszawy 1, Warszawa) – wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego,

3) skorzystanie z rejestru udostępnionego na stronie internetową Komisji Nadzoru Finansowego (Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych dostępny jest pod adresem: https://au.knf.gov.pl/Au_online/).

Informacja o posiadanych akcjach lub udziałach

Agent ubezpieczeniowy nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających, co najmniej do 10 % głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników. Zakład ubezpieczeń nie posiada akcji ani udziałów agenta ubezpieczeniowego uprawniających, co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników.

Informacja o zakładach ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną:

Agro Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, AWP P&C S.A. Oddział w Polsce, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, Europ Assistance SA - oddział w Irlandii, Fortegra Europe Insurance Company Limited, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, INSURANCE COMPANY "EUROINS" AD, LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Lloyd's Insurance Company SA/NV Leadenhall Insurance Spółka Akcyjna, Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, PRUDENTIAL INTERNATIONAL ASSURANCE PLC SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna, Squarelife Insurance AG Leadenhall Insurance S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń Inter-Życie Polska Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna, Towarzystwo Ubezpieczeń ZDROWIE Spółka Akcyjna, TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna, Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group

Informacja o charakterze wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia:

1) prowizja dowolnego rodzaju uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej,

2) inny rodzaj wynagrodzenia,

3) wynagrodzenie stanowiące połączenie rodzajów wynagrodzenia, o których powyżej w pkt. 1-2,

4) nie jest pobierane honorarium od klienta.

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów:

1)Na zakłady ubezpieczeń lub w zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową zgodnie z treścią postanowień ogólnych warunków ubezpieczeń oraz informacjami znajdującymi się na internetowych stronach zakładów ubezpieczeń.

2)Na agenta (w przypadku multiagenta) w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową, zgodnie z poniższą procedurą reklamacja może mieć formę:

a) pisemną – osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską,

b) ustnie – do protokołu,

c) w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres info@marketpolisa.pl

2) Organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest osoba upoważniona przez Agenta.

3) Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenie odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

4) Odpowiedź na reklamacje będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

5) Agent ubezpieczeniowy podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

6) Wniosek o rozpatrzenie sprawy może zostać złożony do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), a Agent zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, , które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego